جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 290,133 114.37 1,421,085 94.95 1,518,813 96.76 1,485,329 97.62
اوراق مشارکت 7,511 2.96 20,495 1.37 20,732 1.32 20,900 1.37
سپرده بانکی 6,609 2.61 20,652 1.38 13,032 0.83 2,735 0.18
وجه نقد 36 0.01 69 0 188 0.01 10 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -50,816 -20.03 34,298 2.29 16,879 1.08 12,576 0.83
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 133,276 52.54 606,604 40.53 620,244 39.51 619,655 40.73