بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 237,625 108.29 1,090,346 93.84 1,246,399 93.53 1,446,806 92.2
اوراق مشارکت 6,961 3.17 20,513 1.77 20,306 1.52 20,251 1.29
سپرده بانکی 6,179 2.82 16,288 1.4 16,786 1.26 65,476 4.17
وجه نقد 33 0.02 -4 0 10 0 10 0
سایر دارایی ها -31,591 -14.4 34,736 2.99 49,135 3.69 36,740 2.34
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 111,678 50.9 452,769 38.97 548,598 41.17 634,009 40.4