بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 194,288 101.58 817,503 94.53 980,482 93.57 1,069,758 96.27
اوراق مشارکت 6,327 3.31 14,354 1.66 20,490 1.96 20,663 1.86
سپرده بانکی 6,067 3.17 18,660 2.16 26,876 2.56 2,195 0.2
وجه نقد 35 0.02 1 0 -30 0 10 0
سایر دارایی ها -15,690 -8.2 14,268 1.65 20,010 1.91 18,541 1.67
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 93,799 49.04 340,548 39.38 390,404 37.26 400,111 36.01